Tolvstegsmetoden bör ifrågasättas

Tolvstegsrörelsen har skaffat sig ett stort inflytande i Sverige. Kriminalvården, socialtjänsten, arbetsgivare m.fl. skickar missbrukare till tolvstegsbehandlingar på löpande band. Det finns kraftfulla alternativ, som har svårt att växa fram och etableras, och det till stor del pga att samma "program" aggressivt monopoliserar svensk missbruksvård.  

Enligt HVB-registret finns det 319 olika behandlingshem för missbrukare i Sverige - 85% har inslag av eller är renodlade tolvstegsbehandlingar. Resterande 15% är stödboenden och ett mindre antal icke tolvstegsbehandlingar.

AA-programmet skrevs för 80 år sedan och har inte förändrats sedan dess. AA rörelsen är mycket strikt med att inte göra några förändringar, detta gäller även tolvstegsbehandling då samtliga uppdragsgivare och personal är tolvstegsmedlemmar. Man har gjort programmet så fristående och trögt att det inte låter sig påverkas av nya rön eller tankar.

Den teologiska utformningen och de moraliska och etiska reglerna kopierade AA rörelsen från Oxford grupprörelsen. Man har dock byggt upp det så att man utåt och initialt tonar ner den religiösa delen så mycket som det går. Det är först när en person har tagit in grundbudskapet som man tonar upp Oxfordgruppens tankar och idéer. Man övertog också Oxfordgrupprörelsens mycket aggressiva vilja att sprida sig vilket dagens omfattning på rörelsen är en tydlig indikation på.


Idag är både forskning, alternativ och en fungerande missbruksvård beklämmande eftersatt. Tolvstegsmetoden har under 30 år dominerat all missbruksbehandling i kommunerna. Missbruksvården är i akut behov av utveckling. Vem skulle exempelvis välja en tandläkare vars metoder inte förändrats sen 30-talet? - Se video 1 "Vetenskapen och AA"

AA:s egen Triennial Membership Survey visar att hälften av de som kommer till AA-rörelsen för första gången är nyktra mindre än 3 månader. 95% återgår till missbruk inom ett år. 5% per år är exakt samma procentsats för dem som blir nyktra utan någon intervention alls, sett till missbrukarpopulationen i sin helhet/spontaneous remission index. - Se video 2 - mer forskning och statistik: Tolvstegsmetodens effektivitetBehandlingshemmen kräver att patienterna ska besöka AA-möten regelbundet, gör man inte detta så riskerar man att bli utskriven. Utan tolvstegsbehandlingar skulle AA-rörelsen till slut krympa ihop och försvinna, detta eftersom rörelsen är starkt beroende av tillströmningen av nya medlemmar.

I Sverige började Minnesotabehandlingarna växa upp som svampar ur jorden redan på 80-talet. Behandlingspersonalen är själva AA-medlemmar och de förmedlar budskapet om de tolv stegen, precis som i AA-rörelsen.

Tolvstegsbehandlingar avlönar sig bra för AA-medlemmar inom behandlingsbranschen, en tolvstegsbehandling är mycket dyr och det finns gott om pengar att tjäna. Samtidigt lutar AA-rörelsens ekonomiförsäljning av material och litteratur till behandlingshemmen.


Anonyma Alkoholister skall betraktas som ett religiöst trossamfund, det har domstolar i USA beslutat sedan 1996.

United States courts have ruled that inmates, parolees, and probationers cannot be ordered to attend AA. It was ruled that AA contained enough religious components to make coerced attendance at AA meetings a violation of the Establishment Clause of the First Amendment of the constitution.

United States Court rulings

In September 2007, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit stated that a parole office can be sued for ordering a parolee to attend AA.

These court decisions are based on the finding that AA is religious enough that being required to attend it would be similar to requiring someone to attend a specific church. Five US Circuit Courts of Appeal (the 2nd, 3rd, 7th, 8th, and 9th) have made similar rulings.  

Regeringsformen (1974:152) 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 2 § Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871).


Läs mer om: Tvång att deltaga i 12-stegsbehandling